MASURA 1

MĂSURA M1/1A "Sprijinirea formelor asociative de cooperare"

 

Denumirea măsurii: Sprijinirea formelor asociative de cooperare
CODUL Măsurii: M1 / 1A

Tipul măsurii: X INVESTIȚII
                    X SERVICII
                     SPRIJIN FORFETAR


1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

La nivelul teritoriului este evidențiată o slabă cooperare între fermieri, reflectată într-un grad scăzut de asociere cu implicații în viabilitatea exploatațiilor. Astfel, economia locală este afectată de capacitate redusă de a promova produsele locale cu valoare adăugată mare și se observă o tendință de scădere a interesului manifestat de către comunitate pentru investiții în echipamente tehnologice de înaltă performanță. Numărul ridicat de ferme mici ar putea reprezenta un avantaj pentru societatea civilă, dacă prin asociere ar demara acțiuni care să rezolve unele probleme existente în cadrul teritoriului. Resursele umane și materiale puse la dispoziția asocierii pot preîntâmpina unele blocaje în activitatea de producție și pot reprezenta un exemplu de bună practică pentru comunitate.
Avantajele comune ale formelor asociative de cooperare sunt pe termen mediu și lung și încurajează dezvoltarea de noi parteneriate și în alte sectoare ale economiei.
Teritoriul este reprezentat de existența unor condiții favorabile de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor, fiind înregistrate cele mai mari cifre de afaceri în sectorul agriculturii, silviculturii și pescuitului. De aceea, pentru reducerea riscurilor privind neutilizarea suprafețelor agricole, dar și a posibilităților reduse de comercializare a produselor agricole provenind din activitățile agricole, este necesară crearea de parteneriate.
De asemenea, un alt criteriu esențial pentru necesitatea creării de forme asociative de cooperare este creșterea gradul de cunoaștere a potențialului și tehnicilor de realizare a produselor agro-alimentare tradiționale, creșterea gradului de pregătire profesională de bază și de competențe profesionale în rândul fermierilor, prin schimburile de experiență dintre membrii asocierii.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 Favorizarea competitivității agriculturii conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Creșterea competitivității și a cooperării operatorilor locali din sectoarele agricol, alimentar și forestier prin sprijinirea a cel puțin unei forme asociative de cooperare, până în anul 2021.
Măsura contribuie la prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele ruraleprevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 35 Cooperare, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M3 Crearea de noi unităţi de colectare si procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare (M3/3A) - persoane fizice autorizate și persoane juridice, grupuri de producători, forme asociative de producători, Fermieri, Microîntreprinderi, Societate civilă.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: _______

 

2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este reprezentată de faptul că este vorba de sprijinirea entităților de a lucra împreună, de a coopera și de contribui la rezolvarea unor probleme comune ce privesc întregul teritoriu.
Prin sprijinul financiar oferit potențialilor beneficiari se încurajează dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier, cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural, cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora. De asemenea, sunt încurajate activitățile de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale.
Sprijinul financiar oferit potențialilor beneficiari încurajează abordări comune privind proiectele de mediu și practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile și conservarea peisajelor agricole (art 35, al. 2, lit. g), coperarea orizontală și verticală între actorii din cadrul lanțurilor de aprovozionare în ceea ce privește furnizarea durabilă de biomasă, care să fie utilizată în scopul producerii de alimente și de energie și în cadrul proceselor industriale (art. 35, al. 2, lit. h), proiecte pilot (art 35, al. 2, lit. a), precum și diversificarea activităților agricole în direcția activităților privind sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate și educația cu privire la mediu și alimentație (art 35, al. 2, lit. k).

 

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale
- Ordonanță de Urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
- Ordonanța de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
- Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
- Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii
Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației republicată 2014.


4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare care implică cel puțin două entități din categoria ONG, Asociații, Fundații, parteneriate public-private, persoane fizice și/sau persoane juridice și forme asociative (cooperativă agricolă, societăți cooperative, grupuri de producători);
Beneficiari indirecți ( beneficiari direcți ai măsurii M3) - persoanele fizice autorizate și persoanele juridice, grupuri de producători, forme asociative de producători, Fermieri, Microîntreprinderi, Societate civilă.

 

5.Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:
- Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
- Investitii in activitati agricole pentru promovarea agriculturii sprijinita de comunitate si educatie cu privire la mediu si alimentatie
- Realizarea de studii privind capacitatea de cooperare a altor organizații, studiu specializat legat de cooperarea pe anumite sectoare, planuri de marketing/branding pentru formarea și promovarea conceptului de marcă locală;
- Dezvoltarea de spații de producție comune;
- Costurile de funcționare a cooperării;
- Cheltuieli directe identificate prin proiect a fi necesare, cu respectarea Art. 45 din Reg. Eu 1305/2013;
- Onorarii pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate
- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL, dacă au legătură cu realizarea unei piețe locale.
- Costurile aferente animării zonei în cauză pentru a face posibilă realizarea unui proiect teritorial colectiv sau a unui proiect care ar urma să fie realizat de un grup operațional al PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii;
- Costurile directe aferente unor proiecte specifice legate de punerea în aplicare a unui plan de afaceri,a unui plan de mediu, a unui plan de gestionare a pădurilor, sau costurile directe ale altor acțiuni orientate spre inovare inclusiv testarea;
- Costuri aferente activităților de promovare.

 

Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente "second hand";
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
- dobânzi debitoare;
- achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa submăsurii 19.2.

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene 1305/2013 - Articolul 35 Cooperare, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală - LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

 

7.Condiții de eligibilitate

Pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente etc.), cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL
Pentru proiectele de investiții/cu sprijin forfetar, în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.

Pentru a fi eligibile proiectele trebuie să prezinte:
• Forme de cooperare care implică cel puțin două entități din sectorul agricol, alimentar și forestier :


a. pentru proiecte care vizează lanț scurt de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol sunt eligibile : PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol.
• Fermieri;
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale1;
• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.


b. pentru proiectele care vizează înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse este eligibil :
un grup operațional potențial, fără statut juridic, constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură, în funcție de tema proiectului:
o partener cu domeniul de activitate - cercetare;
o partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar

• Implicarea unei activități conform Art. 35 (2) b c, a, d, e, h, g, k din Reg. Eu 1305/2013;
• Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada minima de 5 ani de la multima plata;

 

8.Criterii de selecție

Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Vor avea prioritate la selecție proiectele care:
- Vor prezenta un număr mare de entități implicate în parteneriat;
- Vor crea locuri de muncă;

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de fiecare parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil
- interes colectiv
Valoarea sprijinului este de 61.581.78 euro/proiect.
Rata sprijinului este de 100%, cu exceptia costurilor aferente investitiilor incluse in planul de marketing, pentru care se va respecta intensitatea maxima aferenta submasurii din care fac parte operatiunile (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a)

 

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Cheltuieli publice totale - 61.581,78 €
Indicator specific LEADER - crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create

 

Înapoi