MASURA 2

MĂSURA M2/2 "Investiții în inființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici si medii"

 

Denumirea măsurii: Investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității fermelor mici și medii
CODUL Măsurii: M2 / 2A

Tipul măsurii: X INVESTIȚII
                       X SERVICII
                       SPRIJIN FORFETAR


1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Analiza teritoriului a evidențiat una din cele mai importante oportunități și anume posibilitatea valorificării terenurilor agricole neutilizate și a producției primare. De asemenea, se pune accent pe valorificarea și promovarea produselor tradiționale realizate în zonă. Aceste obiective pot fi atinse cu ajutorul fermelor mici și medii din areal care pot dezvolta acțiuni pentru diversificarea producției, pentru îmbunătățirea calității producției prin achiziționarea de utilaje performante, sau alte tipuri de investiții care să încurajeze și să valorifice sectorul agricol.
Resursele financiare insuficiente de până în prezent au dus la migrația accentuată a forței de muncă active în mediul urban sau în străinătate, la creșterea ratei șomajului și a ratei inflației care a condus la scăderea puterii de cumpărare a produselor și serviciilor în rândul populației. Măsura prezentată vine în sprijinul comunității prin oferirea de oportunități de realizare de investiții în fermele existente, ori înființarea unora noi, în promovarea produselor tradiționale și crearea de locuri de muncă.
Prin înființarea de ferme sau dezvoltarea celor existente se vor pune bazele viitoarelor parteneriate și posibilitatea dezvoltării sectoarelor ce sprijină economia locală.
Măsura va contribui la creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor, creșterea valorii adăugate a produselor, eficientizarea costurilor de producţie prin promovarea producerii şi utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei şi prin reducerea consumului de energie.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 Favorizarea competitivității agriculturii conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Îmbunătățirea capacității de producție locală prin sprijinirea înființării, modernizării și diversificării activității a minim 4 microferme mici și medii.
Măsura contribuie la prioritatea P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor,prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 17 Investiții în active fizice, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M7 INVESTITII locale de baza destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale, si a infrastructurii aferente (M7/6B) - UAT, ONG, Parteneriate public -privat, microîntreprinderi.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: _______

 

2.Valoarea adăugată a măsurii
Finanțarea acordată prin această măsură are scopul de a îmbunătăți performanțele economice și de mediu a exploatațiilor agricole existente și de a încuraja înființarea de ferme mici și medii pentru a îmbunătăți eficiența agricolă, comercializarea produselor și sectorul de prelucrare.
Astfel, societatea va beneficia de infrastructura necesară pentru dezvoltarea agriculturii și silviculturii și vor fi sprijinite investițiile neproductive pentru a aduce un plus de valoare economiei locale.
Măsura va ajuta sectorul agricol să răspundă provocărilor noi, în special pentru a demonstra competitivitatea, pentru a promova inovația prin introducerea tehnologiei prietenoase cu mediul, menținerea și crearea de noi oportunități de locuri de muncă în zonele rurale.

 

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale
- Ordonanță de Urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
- Ordonanța de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații
- Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
- Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
- Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii

 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători
Beneficiari indirecți (beneficiari direcți ai măsurii M 7): UAT, ONG, Parteneriate public -privat , Microîntreprinderi.

 

5.Tip de sprijin

Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii Europene;
- Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
- investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului de masini si utilaje agricole;
- investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
- Acțiuni efectuate în afara teritoriului GAL, dacă au legătură cu realizarea unei piețe locale;
- Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării. Investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă);
- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art.45 (2) (d) din Reg. 1305/ 2013;

Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente "second hand";
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa submăsurii 19.2.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene 1305/2013 - Articolul 17 Investiții în active fizice, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală - LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

 

7.Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

 

8.Criterii de selecție

Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Vor fi aplicate următoarele principii:
- Principiul dimensiunii exploatației
- Principiul sectorului prioritar în funcție de analiza socio economică
- Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/ sau comercializarea.
- Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea sprijinului este de 100.000 49.621,50 euro/proiect.
Rata sprijinului este de maxim 90% (rata sprijinului nerambursabil este de maxim 50%din totalul cheltuielilor eligibile ; intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%)
Cofinanțarea beneficiarului este de minim 10%

Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.

 

10.Indicatori de monitorizare

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 4
Indicator specific LEADER - crearea de locuri de munca: 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 380.109,26euro

 

Înapoi