MASURA 3

MĂSURA M3/3A"Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare"

 

Denumirea măsurii: Crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale, extinderea/modernizarea celor existente, promovarea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare
CODUL Măsurii: M3 / 3A

Tipul măsurii: X INVESTIȚII
                       X SERVICII
                        SPRIJIN FORFETAR


1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
În urma analizei teritoriului s-a constatat un grad redus sau inexistent de adeziune a populației la conceptul cumpărării produselor locale și o reticență în ceea ce privește asocierea producătorilor locali în vederea reprezentării intereselor comune pentru comercializarea pe lanțuri scurte a produselor. Asociațiile de producători existenți și producătorii individuali consideră ca oportunitatea înființării de unități de colectare și procesare a produselor locale reprezintă un avantaj în vederea dezvoltării economiei locale.
Investițiile în unitățile de procesare de la nivelul fermelor pomicole, vegetale, zootehnice vor conduce la creșterea valorii adăugate a produselor agricole și creării de locuri de muncă în producția primară de fructe și în industria de procesare a fructelor. Astfel, vor fi aduse în prim plan cooperările dintre producători, vor fi valorificate produsele tradiționale și întărită capacitatea de comercializare prin promovarea lanțurilor alimentare integrate.
Prin colaborarea dintre producători va putea fi eliminată principala problemă identificată la nivelul teritoriului și anume obținerea de profit din comercializarea directă a produselor proprii, fără intermediari care să crească prețurile nejustificat.
Capacitatea de producție din areal este ridicată, astfel este necesară dezvoltarea sistemelor de colectare, depozitare în special pentru fructe, legume, dar și pentru produse din carne și brânză.
Prin prezenta măsură se va acorda prioritate în special produselor de înaltă valoare (produse ecologice, produse tradiționale etc.) și formelor asociative care vizează crearea de unități de colectare, depozitare, procesare.
Sprijinul acordat prin acesta măsura va contribui la stimularea comercializării produselor prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare și la o mai bună integrare a fermierilor pe piață prin sprijinul acordat pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare și a unităților de procesare pentru fructe proaspete si produse obținute din fructe, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 1 Favorizarea competitivității agriculturii conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Dezvoltarea capacității locale de producție a produselor cu înaltă valoare adăugată prin sprijinirea înființării/extinderii/modernizarii a minim 2 unități de colectare si procesare.
Măsura contribuie la prioritatea P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură,prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 17 Investiții în active fizice, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M7 INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente (M7/6B) - UAT, ONG, Parteneriate public -privat, microîntreprinderi.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: _______

 

2.Valoarea adăugată a măsurii
Realizarea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor alimentare integrate reprezintă principala modalitate de a pune în valoare produsele locale, de a stimula producătorii locali să promoveze produsele proprii.
Măsura vine în sprijinul localnicilor, producătorilor și grupurilor și organizațiilor de producători și oferă posibilitatea de a genera cât mai multe produse cu valoare adăugată ridicată pentru a fi comercializate și integrate în lanțul agroalimentar.
Astfel, sunt create sisteme de colectare, procesare și depozitare puternic dezvoltate, care corespund cu cerințele Uniunii Europene și care să dezvolte o mai bună integrare a producătorilor agroalimentari pe piață și la nivelul lanțurilor alimentare, inclusiv prin organizațiile interprofesionale, în vederea facilitării legăturilor dintre producătorii primari, procesatori și comercianți asigurând o accesibilitate crescută a consumatorilor la produse agroalimentare, creșterea competitivității sectorului agro-alimentar.
Valoarea adăugată a măsurii este reprezentată de faptul că finanțarea contribuie la creșterea numărul unităților de procesare a produselor agroalimentare din România care înregistrează, în continuare, declin din cauza destrămării lanțurilor alimentare integrate şi costurilor ridicate de conformare la standardele europene.

 

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Legea nr. 31/1990 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale
- Ordonanță de Urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
- Ordonanța de Guvern nr. 26 /2000 cu privire la asociații și fundații
- Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
- Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
- Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
- Regulamentul Delegat (UE) Nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii

 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: PFA, II, IF, SC, Cooperativă agricolă,Grupuri de producători, Forme asociative
Beneficiari indirecți ( beneficiari direcți ai măsurii M7): UAT, ONG, Parteneriat public - privat, Microîntreprinderi.

 

5.Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea si dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
- Înființarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ca și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții;
- Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare;
- Achiziționarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro‐alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
- Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor).
Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente "second hand";
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa submăsurii 19.2.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene 1305/2013 - Articolul 17 Investiții în active fizice, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală - LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

 

7.Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
- Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar‐veterinar și siguranță alimentară;
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

 

8.Criterii de selecție
Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Vor fi aplicate următoarele principii:
- Principiul dimensiunii exploatației
- Principiul sectorului prioritar în funcție de analiza socio economică
- Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/ sau comercializarea.
- Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea sprijinului este de 100.000 40.342 euro/proiect.
Rata sprijinului este de 50%. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, dar rata maximă a sprijinului combinat nu va depăși 70%, in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI/Investitiilor colective (proiecte aplicate de cooperative sau grupuri de producatori)
Cofinanțarea beneficiarului este de minim 30%.
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.


10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători- 2.
Indicator specific LEADER - crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 100.000 euro

 

Înapoi