MASURA 4

Măsura 4/4 A Investiții în gestionarea zonei Natura 2000

 

Denumirea măsurii: Investiții în gestionarea zonei Natura 2000

CODUL Măsurii: M4 / 4A

Tipul măsurii: INVESTIȚII
                        X SERVICII
                        SPRIJIN FORFETAR

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Analiza teritoriului a identificat existența a 8 arii naturale protejate, incluse în rețeaua Natura 2000: Dealul Perchiu, Oituz-Ojdula, Putna-Vrancea, Soveja, Munții Vrancei, Măgura Tîrgu Ocna, Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Bereș, Lunca Siretului Inferior.
Pentru gestionarea eficientă a acestor arii protejate este necesară creșterea vizibilității informațiilor, prin prelucrarea datelor existente și realizarea de studii privind calitatea și mai ales cantitatea resurselor naturale precum apa, solul, suprafețele agricole, fondul forestier, geo-bio-diversitatea peisagistică etc. Studiile pot contribui la îmbunătățirea modului de gestionare a resurselor naturale, prin utilizarea eficientă a acestora și pot preîntâmpina deteriorarea progresivă, în special a siturilor Natura 2000.
Informarea corectă a societății civile precum și diseminarea rezultatelor acestor studii vor avea efecte pozitive asupra siturilor naturale și vor încuraja protejarea ariilor naturale pentru conservarea biodiversității și promovarea patrimoniului natural.
De asemenea, în cadrul studiului vor fi prezentate măsurile necesare ce trebuie respectate în cazul tuturor investiților ce vor avea loc în perioada următoare pentru ca toate acțiunile întreprinse să conțină un pachet de reguli privind măsuri de reducere a impactului asupra mediului. Siturile Natura 2000 se administrează în baza principiilor dezvoltării durabile, pentru găsirea unor soluții care să permită desfășurarea activităților economice simultan cu conservarea biodiversității. Așadar, măsura poate contribui la menținerea echilibrului între activitățile economice și conservarea naturii în siturile Natura 2000 din teritoriu prin utilizarea unui proces de management eficient.
Obiectiv de dezvoltare rurală: 2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.
Obiectiv specific al măsurii: Conservarea biodiversității și promovarea patrimoniului natural prin investiții tangibile și/sau intangibile în cadrul a cel puțin unui sit Natura 2000 până la sfârșitul anului 2019.
Măsura contribuie la prioritatea P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură,prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor Articolul 14 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 4A refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene , prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Mediu și climă în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: _______

 

2.Valoarea adăugată a măsurii
Riscurile de mediu și efectele lor solicită măsuri urgente și concrete. Promovarea unei regiuni sustenabile și incluzive necesită abordarea acestor probleme din punct de vedere holistic care să susțină creșterea economică sustenabilă în condițiile unui ecosistem stabil.
Măsura propune realizarea unui studiu privind gradul de conservare și dezvoltare a biodiversității și desfășurarea unei activități de diseminare a rezultatelor studiului pentru o gestionare eficientă a siturilor Natura 2000 din teritoriul GAL Valea Trotușului.
Caracterul inovator al măsurii rezidă din impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului. Prin creșterea conștientizării publice asupra valorii patrimoniului natural se va ține seama de interesele socioeconomice, dar printr-o mai bună gestionare a siturilor protejate. În interiorul siturilor Natura 2000 se vor continua activitățile economice, sociale și culturale specifice, dar care nu afectează calitatea factorilor naturali, în special a celor protejați.
Pe baza studiului cu privire la stadiul actual de conservare și dezvoltare a biodiversității va putea fi încurajată demararea activităților și afacerilor ce au conexiuni cu mediul natural. Spre exemplu, se pot organiza cursuri și ateliere de lucru pentru promovarea eco-turismului și a produselor locale precum și activități demonstrative privind modele de utilizare a resurselor naturale pentru producerea de energie neconvențională sau a altor forme de protejare a mediului în zona Natura 2000. Prin practicarea activităților agricole, suplinite de agroturism se pot dezvolta afaceri locale, care să creeze noi locuri de muncă, păstrându-se în același timp tradițiile și cultura locală.
Siturile Natura 2000 oferă numeroase posibilități de a dezvolta afaceri prietenoase cu mediul, care să se încadreze într-un plan de management zonal. De altfel, chiar sunt încurajate activitățile tradiționale, cultivarea produselor ecologice sau ecoturismul, dar în limita de suport a sitului.

 

3.Trimiteri la alte acte legislative
- Directiva Habitate 92/ 43/ CEE
- Directiva Păsări 2009/ 147/ CE
- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
- Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
- H.G. nr. 971 din 2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România


4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Administratorii ariilor Natura 2000, Proprietarii suprafețelor Natura 2000, Asociații, Fundații.
Beneficiari indirecți: Societate civilă, Microîntreprinderi, Fermieri

 

5.Tip de sprijin
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013.
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
- realizarea de studii de evaluare a gradului de conservare și dezvoltare a biodiversității în zonele Natura 2000;
- activități de conștientizare ș informare pentru gestionarea eficace a siturilor Natura 2000 -
- activități demonstrative.


Acțiuni neeligibile:
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa submăsurii 19.2.
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din Regulamentele Europene 1305/2013 - Articolul 17, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală - LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.

 

7.Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;
- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea tehnică de a cerceta situl Natura 2000 pe care îl propune spre studiu/analiză;

8.Criterii de selecție
Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
Vor fi aplicate următoarele criterii:
- suprafața deservită;
- Numărul de localități care vor beneficia de rezultatele studiului;
- Numărul de localități care vor beneficia de acțiunile de informare și conștientizare.

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea sprijinului este de 10715 euro/proiect.
Rata sprijinului este de 100%.
Intensitatea și valoarea sprijinului au fost stabilite de parteneriat în funcție de:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv.

 

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție: Suprafață totală forestieră (ha) -180 ha.
Indicator specific LEADER - crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 10.715,23 euro

 

Înapoi