MASURA 6

MĂSURA M6/6B Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local"

 

Denumirea măsurii: Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local
CODUL Măsurii: M6 / 6B

Tipul măsurii: X INVESTIȚII
                       X SERVICII
                        SPRIJIN FORFETAR

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Zona aferentă GAL Valea Trotușului se bucură de existența unui ansamblu de elemente de patrimoniu material și imaterial bogat și distinctiv, precum și de meșteșugari, adevărate Tezaure Umane Vii. Este o zonă cu o puternică identitate culturală dată de tradiția în artizanat și meșteșuguri într-o gamă foarte variată, prezența portului popular tradițional, a obiceiurilor locale conservate, precum și a obiectivelor de interes cultural și arhitectural (o parte fiind incluse în lista monumentelor istorice).
Însă zona se confruntă cu o serie de puncte slabe în ceea ce privește numărul redus de activități și acțiuni culturale desfășurate în căminele culturale existente, pe fondul gradului precar de dotare, precum și inexistența unor studii de specialitate care să inventarieze, integreze și mediatizeze elementele de patrimoniu material și imaterial al zonei, existând doar informații disparate, incomplete și nevalidate prin studii științifice. Totodată, se confruntă cu valorificarea insuficientă sau aproape inexistentă a patrimoniu material și imaterial local.
Teritoriul GAL Valea Trotușului reprezintă o zonă cu o puternică identitate culturală oferită de tradiția în artizanat și meșteșuguri într-o gamă foarte variată (țesut, cojocărie, olărit, prelucrarea lemnului, a fierului și a pietrei), prezența portului popular tradițional, a obiceiurilor locale conservate, precum și a obiectivelor de interes cultural și arhitectural (o parte fiind incluse în lista monumentelor istorice).
Identitatea culturală a satului românesc reprezintă o importantă sursă de dezvoltare locală şi este caracterizată de un patrimoniu cultural material și imaterial divers. Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea națională şi pentru a le valorifica pe post de instrument de dezvoltare economică locală sunt necesare acțiunile propune prin această măsură.
Obiectiv de dezvoltare rurală 3, dinReg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii:
Sprijinirea conservării și valorificării patrimoniului material și imaterial local prin achiziționarea de dotări și servicii, până în anul 2019.
Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M7. INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente (M7/6B).
Beneficiari direcți / indirecți: Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, Instituții publice locale, Asociații și fundații, Parteneriate public-private, Societate civilă, Entități publice și private.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5/6A, M7/6B, M8/6B.

 

2.Valoarea adăugată a măsurii
Stimularea dezvoltării activităților non-agricole din zona GAL Valea Trotușului este în strânsă legătură cu dezvoltarea sectorului turistic prin componenta istorică, culturală locală. Dezvoltarea turistică poate genera o dezvoltare durabilă alături de alte sectoare non-agricole și va contribui la bunăstarea locuitorilor și la promovarea valorilor culturale locale în rândul tinerei generații crescând astfel atractivitatea zonei în rândul acestora.
Măsura va aduce valoare adăugată teritoriului prin acțiunile de studii asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului material si imaterial al zonei ce vor evidenția potențialul istoric, etnografic, turistic al zonei și vor trasa nevoile de dezvoltare sectorială. Totodată, caracterul inovator al măsurii este atins prin valorificarea culturală locală prin crearea de muzee cu specific local și prin acțiuni de sprijinire a păstrării/conservării moștenirii culturale, în special a tradițiilor locale.
Vor fi sprijinite proiectele în funcție de activitățile socio-culturale realizate în zone cu potențial turistic, cultural ridicat.

 

3.Trimiteri la alte acte legislative
• Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 290 pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
• R (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
• Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
Lista actelor legislative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.

 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Asociații și fundații;
• Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
• Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători;
• Microîntreprinderi.


Beneficiari indirecți ( beneficiari direcți ai măsurii M7): UAT, ONG Parteneriate public-privat, microintreprinderi.

 

5.Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Operatiunea A:
• Sprijinirea conservării si valorificării tradițiilor locale
• Amenajarea de muzee etnografice locale
• Organizarea si desfășurarea de acțiuni de conservare/valorificare a identității locale, inclusiv achiziția de dotări specifice desfășurării activităților (ex.: competiții, manifestări)
• Studii asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului material si imaterial al zonei (studiu istoric, studiupatrimoniu material, patrimoniu imaterial, sectorial turistic, studiu produse locale, studiu branding)

 

Operatiunea B
• Filme documentare pentru valorificarea informațiilor centralizate în studiile istorice și privind patrimoniul material și imaterial: istoric și etnografic.

Acțiuni neeligibile:
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- achiziționarea de bunuri și echipamente "second hand";
- achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa submăsurii 19.2.

 

7.Condiții de eligibilitate
- încadrarea proiectului în tipurile de acțiuni eligibile propuse prin măsură;
- sediul social și punctele de lucru al beneficiarului trebuie să fie în teritoriul GAL;
- activitățile proiectului să se realizeze pe teritoriul GAL;

- Solicitantul are obligativitatea să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată

 

8.Criterii de selecție
- Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate;
- Proiecte din zone cu potențial cultural, turistic ridicat;

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Operațiunea A
Valoarea sprijinului: 15.000 €/proiect
Rata sprijinului: 100%
Operațiunea B
Valoarea prijinului:15.000 €/proiect
Rata sprijinului: 100%
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii.

 

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie :Populatia netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 80.778 locuitori.
Indicator specific LEADER - crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 69.423,73 euro

 

Înapoi