MASURA 7

MĂSURA M7/6B „ INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente"

 

Denumirea măsurii: INVESTIȚII locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente
CODUL Măsurii: M7 / 6B

Tipul măsurii: X INVESTIȚII
                        SERVICII
                        SPRIJIN FORFETAR

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Teritoriul GAL Valea Trotușului dispune de un ansamblu de elemente de patrimoniu material și imaterial bogat și distinctiv, fiind o zonă cu o puternică identitate culturală. O parte din obiectivele arhitecturale din teritoriul GAL Valea Trotușului sunt cuprinse în lista monumentelor istorice de importanță națională, iar celelalte se încadrează în lista monumentelor de importanță județeană sau locală, conform Ministerului Culturii. Din păcate, o mare parte din edificiile cu valoare culturală și/sau arhitecturală se află într-o stare neadecvată de conservare, sunt semnalizate deficitar, iar infrastructura de acces spre aceste obiective este slab dezvoltată.
Măsura propune realizarea unor investiții la scară mică, prin care să se îmbunătățească infrastructura de agrement și cea culturală, care să contribuie la dezvoltarea de ansamblu a teritoriului GAL Valea Trotușului. Mai exact, sunt prevăzute investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea centrelor pentru tineret, de agrement, sau culturale (spre exemplu: centre de tineret, centre de meserii tradiționale, centre de tineret pentru activități culturale, Căminele culturale etc.), inclusiv realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice. Prin stimularea parteneriatului public-privat se intenționează dezvoltarea serviciilor de utilitate publică în beneficiul populației, respectiv amenajări pentru valorizarea resurselor turistice locale, pe baza unor studii de specialitate. Măsura propune îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv în ceea ce privește creșterea accesibilității rutiere, creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la servicii de bază, sau chiar amenajarea de piețe agroalimentare.
De asemenea, în localitățile din teritoriul GAL Valea Trotușului se remarcă depozitarea necontrolată a deșeurilor provenite din activitatea umană, dar și din agricultură (gunoiul de grajd), fiind identificate o serie de zone poluate cu nitriți. Poluarea cu nitrați și nitriți (compuși ai azotului) proveniți în special din surse agricole, afectează ecosistemele terestre, cât și cele acvatice, punând în pericol atât mediul natural, cât și sănătatea umană. În teritoriul GAL nu au fost identificate platforme ecologice pentru colectarea și managementul gunoiului de grajd, astfel că această măsură contribuie la îmbunătățirea calității mediului pe plan local prin gestionarea eficientă a gunoiului de grajd.
Așadar, investițiile locale de bază destinate populației rurale din teritoriul GAL Valea Trotușului propuse prin această măsură se impun cu necesitate.
Obiectiv de dezvoltare rurală 3, dinReg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii:
Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin realizarea de investiții la scară mică, investiții de agrement și culturale.
Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu și climă, inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
M6. Achiziționarea de DOTĂRI și SERVICII pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local (M6/6B)
Beneficiari direcți/ indirecți: Microîntreprinderi, Asociații/ Fundații, Cooperative, grupuri de producători / forme asociative de producători, societate civilă, entități publice.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5/6A, M6/6B, M8/6B.

 

2.Valoarea adăugată a măsurii
Gradul de inovare rezultă din investirea resurselor în alte direcții decât agricultura, spre domenii de interes social, cultural, sau infrastructura de scară mică, care necesită intervenții specifice. Prin investițiile propuse, măsura va contribui la îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică de pe plan local, de la îmbunătățirea obiectivelor culturale și arhitecturale locale, la creșterea accesibilității rutiere, la creșterea gradului de accesibilitate a grupurilor vulnerabile la serviciile de bază, sau amenajarea unei piețe agroalimentare. Toate aceste investiții vor genera un impact semnificativ asupra comunității locale, aducând plus-valoare teritoriului.
Prin intermediul pieței agroalimentare, prin care se dorește promovarea produselor cu specific local, va fi stimulată dezvoltarea economiei locale. Prin îmbunătățirea infrastructurii culturale și de agrement locale, în special a monumentelor istorice existente și valorizarea lor ca factor de creștere a calității vieții populației, măsura va contribui la îmbunătățirea sectorului turistic. Dezvoltarea serviciilor de utilitate publică, respectiv amenajările de trasee pentru valorizarea resurselor turistice locale, pe baza parteneriatelor public private, vor avea efecte directe asupra bunăstării comunității locale, prin atragerea de turiști. Așadar, valoarea adăugată a măsurii va fi realizată prin creșterea numărului de locuitori care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.
Investițiile fizice din centrele culturale și arhitecturale vor viza inclusiv creșterea eficienței energetice, cu efecte directe în ceea ce privește îmbunătățirea calității mediului. În aceeași categorie se încadrează și investițiile care vizează creșterea eficienței energetice a iluminatului public. Prin obiectivele propuse de asigurare a eficienței energetice, și printr-un management adecvat al deșeurilor, măsura contribuie activ la îmbunătățirea condițiilor locale de mediu și climă.

 

3.Trimiteri la alte acte legislative
• Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000
• Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
• Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman
• R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis.
• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 290 pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
• R (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
• Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare;
• Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare;
Lista actelor legislative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.

 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:

• Administrații publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare
• Instituții publice locale
• Asociații și fundații
• Parteneriate public-private
• Alte tipuri de parteneriate formate din categoriile mai sus menționate

 

Beneficiari indirecți (beneficiari direcți ai măsurii M6)
• Cooperative, Grupuri de producători , Forme asociative de producători
• Microintrepinderi
• Persoane fizice, PFA, INTREPRINDERI FAMILIALE, INTREPRINDERI INDIVIDUALE

GAL-urile pot fi beneficiari pentru operațiunile de interes public ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.
Nu există restricții privind prestarea serviciilor sociale pentru grupul țintă vizat de proiecte POCU în afara teritoriului UAT-ului beneficiar al proiectului de infrastructură socială finanțat prin PNDR.


5.Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:

• Operațiuni negeneratoare de venit de tip A:
o Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. (exemplu: centre de tineret, centre de meserii tradiționale, centre de tineret pentru activități culturale, inclusiv realizarea de investiții in creșterea eficientei energetice), o Modernizarea si dotarea căminelor culturale
o Îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică (investiții in creșterea accesibilității drum, investiții în îmbunătățirea eficienței energetice a iluminatului public,amenajări baze sportive, etc.)
o Investiții în infrastructura socială (în vederea creșterii accesibilității grupurilor vulnerabile la acest tip de infrastructură)
- înființare, modernizare, dotare a infrastructurii de tip after - school inclusiv centre de zi pentru tineri/copii;
- înființare, modernizare, dotare centre multifuncționale pentru copii și adulți (de servicii socio-medicale, consiliere și asistență psiho - socială, sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, etc)
o Amenajarea de platforme pentru gestionarea gunoiului de grajd
• Operațiuni generatoare de venit de tip A :
o Investiții în amenajarea de piețe agroalimentare
• Operațiuni negeneratoare de venit de tip B:
o Stimularea parteneriatului public privat in dezvoltarea de servicii de utilitate publică in beneficiul populației, respectiv amenajări pentru valorizarea resurselor turistice locale, în baza studiilor efectuate

 

Acțiuni neeligibile:
- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- achiziția de terenuri;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
- cheltuieli în conformitate cu Tipuri de acțiuni neeligibile menționate în fișa submăsurii 19.2.

 

7.Condiții de eligibilitate
- încadrarea proiectului în tipurile de acțiuni eligibile propuse prin măsură;
- sediul social sau punctele de lucru (care vizează investiția) ale beneficiarului trebuie să fie în teritoriul GAL;
- proiectele să promoveze creșterea condițiilor de trai a locuitorilor și creșterea accesului populației la infrastructura de bază și servicii;
- Solicitantul are obligativitatea sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada minima de 5 ani de la ultima plata.

8.Criterii de selecție
- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;
- Avizele/acordurile și autorizațiile necesare investiției, inclusiv de mediu, acolo unde este cazul;

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea sprijinului pentru operațiuni negeneratoare de venit de tip A: 90.000 €/proiect
Valoarea sprijinului pentru operațiuni generatoare de venit de tip A : 90.000 euro/proiect
Valoarea sprijinului pentru operațiuni de tip B:30.000 €/proiect
Rata sprijinului operațiuni negeneratoare de venit de tip A și B : 100%
Rata sprijinului operațiuni generatoare de venit de tip A : 90%

Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii.

 

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 80.778 locuitori
Indicator specific LEADER - crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 1.423.567,77 euro
Indicatorii vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare a modalității prin care se va realiza evaluarea SDL.

 

Înapoi