MASURA 8

MASURA - M8 / 6B - „Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare"

 

Denumirea măsurii: Măsuri de intervenție asupra comunităților marginalizate prin acțiuni sociale și de integrare
CODUL Măsurii: M8 / 6B

Tipul măsurii: X INVESTIȚII
                       X SERVICII
                        SPRIJIN FORFETAR


2. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL
Conform datelor statistice, în România aproape jumătate din populația care trăiește în mediul rural se află în una din categoriile de persoane dezavantajate din pricina veniturilor scăzute, a lipsei infrastructurii sau a calității scăzute a serviciilor de bază.
La nivelul teritoriului GAL Valea Trotușului este necesară o analiză care să evidențieze problemele cele mai drastice cu care se confruntă comunitatea, să identifice categoriile de persoane dezavantajate și să propună măsuri de corectare sau îmbunătățirii calității vieții. Este necesară o abordare integrată pentru a se înregistra efectele dorite în vederea îmbunătățirii nivelului de educație, a capacității de inserție profesională și de încadrare pe piața muncii, dar și îmbunătățirea serviciilor de bază oferite populației (servicii medicale, servicii sociale, servicii juridice).
Conform analizei teritoriul GAL Valea Trotușului, sunt înregistrate 2.986 persoane de etnie romă, conform datelor de la Recensământul populației și locuințelor din 2011. Raportat la totalul populației stabile de pe teritoriu GAL, populația de etnie romă reprezintă 3,7%. Cu o pondere ridicată a populației de etnie romă se remarcă localitățile: Buciumi (23,22%), Coțofănești (21,38%), Ștefan cel Mare (18,89%).
De asemenea, au fost identificate și zonele sărace cuprinse de teritoriul GAL Valea Trotușului. Astfel, sunt 12 localități, din cele 17, care au o valoare a Indicelui de dezvoltare umană (IDUL) mai mică de 55. Indicele de dezvoltare umană (IDUL) măsoară capitalul disponibil pe localități, urmărind patru dimensiuni: capital uman, sănătate, populație și capital material. Indicatori unici sunt utilizați pentru calcularea celor patru dimensiuni. Valoarea IDUL variază de la o (zero) până la 100. Localitățile cele mai afectate sunt: Coțofănești (39,46), Orbeni (45,12), GURA VAII (47,98).
Datele statistice sunt obținute în urma recensământului din anul 2011, de aceea este necesară realizarea unei analize pentru identificarea tuturor categoriilor de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială: adulți (șomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educație), persoane care nu au acte de identitate, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice aflate în situații de dependență, copii care trăiesc în comunitatea vizată, în special elevi din grupurile vulnerabile, părinții/tutorii copiilor, copii/tineri/vârstnici cu tulburări mintale, persoane care au părăsit timpuriu școala. Analiza va propune un plan de măsuri care va putea fi aplicat în vederea reducerii numărului de persoane aflate în comunități marginalizate.
Obiectiv de dezvoltare rurală 3, dinReg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectiv specific al măsurii:
Reducerea numărului de persoane marginalizate prin identificarea comunităților și propunerea unor măsuri de combatere a sărăciei.
Măsura contribuie la prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B: Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5/6A, M6/6B, M7/6B.

 

2.Valoarea adăugată a măsurii
Măsura sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și propunerea unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei și la scăderea gradului de abandon școlar în cazul elevilor și a numărului de șomeri, sau să ofere servicii sociale de calitate populației. De asemenea, in conformitate cu art. 20 lit (d) din Reg. (UE) 1305/2013 masura sprijina inclusiv activitati de agrement si culturale si a infrastructurii aferente.Masura va propune o serie de actiuni desfasurate cu participarea persoanelor apartinand comunitatilor marginaliate in conformitate cu recomandarile studiului specific.
Pe baza acestui studiu de referință va fi posibilă conturarea unor activități care să urmărească asigurarea unei abordări integrate, activități de consiliere, orientare, formare profesională destinate tinerilor inactivi, șomeri sau în căutarea unui loc de muncă, activități socio-medicale, activități educaționale inclusiv de agrement si culturale și asistență juridică.
Analiza detaliată va oferi posibilitatea ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată pe nevoile comunității. De aceea, se va pune accentul pe identificarea cu prioritate a categoriilor de persoane aflate în situații de risc pentru încurajarea acestora să participe la acțiuni privind integrarea pe piața muncii, participarea la cursuri de formare, să faciliteze accesul la educație și să încurajeze spiritul antreprenorial.
Măsura presupune atingerea obiectivului transversal inovare, presupune dezvoltarea de idei și servicii care pot rezolva probleme sociale identificate la nivelul teritoriului.

 

3.Trimiteri la alte acte legislative
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
• Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
• completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016;
• Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
• Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 290 pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
• R (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
• R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
• R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013
Lista actelor legislative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă.

 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți:
• Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
• Autorități locale cu responsabilități în domeniu
• Parteneriate cu actori sociali relevanți
• ONG


Beneficiari indirecți:
• Societate civilă;
• Entități publice;
• Entități private;
• Persoane fizice - grupuri de persoane apartinand comunitatilor marginalizate, minoritatilor
GAL-urile pot fi beneficiari pentru operațiunile de interes public ce vizează minorități, infrastructură socială și broadband pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate ce va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.

 

5.Tip de sprijin
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:
Analiza teritorială privind:
- identificarea categoriilor de persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
- identificarea necesităților și problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile;
- Propunerea de măsuri de combatere a sărăciei.
- investiții în dezvoltarea unor servicii educaționale prin activități culturale și de agrement destinate comunităților marginalizate;
- investiții în dezvoltarea, modernizarea sau dotarea unor centre de resurse pentru activitățile culturale si de agrement.

 

Acțiuni neeligibile:
- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente "second hand";
- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
- cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o achiziționarea de terenuri construite și neconstruite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

 

7.Condiții de eligibilitate
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili
- Activitățile proiectului trebuie să se încadreze în categoria de acțiuni eligibile
- solicitantul are obligativitatea să asigure întreținerea/mentenanța componentei investiționale pe o perioada minimă de 5 ani de la ultima plată;
- includerea în grupul țintă a cel puțin 10% persoane de etnie rromă.

 

8.Criterii de selecție

- Numărul de persoane care beneficiază de acțiunile proiectului ;
- Procentul reprezentanților etniei rrome cuprins în grupul țintă.

 

9.Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea sprijinului: 36.575 €/proiect
Rata sprijinului: 100%
Elementele care au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități ale sprijinului specifice:
- obiectivele și prioritățile detaliate în SDL;
- bugetul disponibil;
- interes colectiv;
- accesul public la rezultatele măsurii.

 

10.Indicatori de monitorizare
Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interventie - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite - 80.778 locuitori
Indicator specific LEADER - crearea de locuri de munca : 0 locuri de munca nou create
Cheltuiala publica totala : 23.235 euro.

Indicatorii vor fi monitorizați și evaluați în conformitate cu prevederile Art.34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013, prin Planul de Evaluare a modalității prin care se va realiza evaluarea SDL.

 

Înapoi